ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE EMLAK VERGİSİNDEN MUAFİYET

Yayınlama: 06.12.2023
9
A+
A-

Çarpık sanayileşmeyi ve çevre sorunlarını önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, sağlıklı, ekonomik, güvenilir nitelikte gerekli alt yapı, üstyapı, sosyal tesisler ve teknoparklarla donatılmış planlı bir üretim alanı oluşturmak amaçlarını taşıyan Organize Sanayi Bölgelerinin cazip hale gelmesini sağlamak adına bir takım teşvik ve muafiyetler öngörüldüğü bilinmektedir.

Bunların önemli bir kısmına, daha önceki bir yazımızda toplu olarak yer vermiştik.

Bu yazımızda ise, Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda düzenlenmiş muafiyetlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1) Bina Vergisinden muafiyet

1319 sayılı Kanunun “Daimi muaflıklar” başlıklı 4’üncü maddesinin (m) bendi gereğince; OSB’lerde yer alan binalar, kiraya verilmemek şartıyla, Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. Bu muafiyet, OSB’lerde bulunan bütün binaları kapsar niteliktedir.

Bina vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için sadece “kiraya verilmemek” koşulu aranmaktadır.

2) Arazi Vergisinden geçici muafiyet

1319 sayılı Kanunun “Geçici muaflıklar” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Organize Sanayi Bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar),  Arazi Vergisinden muaftır.

Yine aynı Kanunun 12’nci maddesinin son fıkrasında; “arsaların da arazi vergisine tabi olduğu ve aksine hüküm olmadıkça bu Kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabirinin arsaları da kapsadığı” düzenlenmiş; böylece arazi vergisi muafiyetinin, OSB alanında bulunan arsalar için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Bu düzenlemelere göre; OSB sınırları içerisinde bulunan bütün arazi ve arsalar, “OSB’ye tahsis işleminin gerçekleşmesi” ile birlikte, arazi vergisinden muaf olmaktadır. Burada, OSB’ye tahsis edilen taşınmazların maliklerinin taşınmazlarından yararlanma haklarının ve tasarruf yetkilerinin sınırlanmış olması nedeniyle getirilmiş bir vergi muafiyeti söz konusudur.

OSB alanında bulunan arazinin “OSB’ye tahsis edilmesi” durumu;

  • Yer seçimine konu olan alanlar için “yer seçiminin kesinleşmesiyle”,
  • Onaylı sınır içinde kalan alanlar için ise bu alanların OSB alanına dahil edildiğine ilişkin olarak “OSB’nin önerisinin Bakanlık tarafından uygun görülmesiyle “gerçekleşmiş olacaktır.  Bu şekilde OSB sınırları içinde kalan araziler, OSB tarafından iktisap edilmeden önce de OSB tarafından iktisap edildikten sonra da; arazi vergisi muafiyetinden yararlanacaktır.

Diğer bir ifadeyle, OSB mülkiyetindeki arazilerin yanı sıra; OSB’lere tahsis edilen, yani yer seçimi işlemiyle ya da Bakanlık onayıyla OSB sınırları içine alınan ve henüz OSB tarafından mülkiyeti edinilmemiş arsalar ve araziler de kimin mülkiyetinde olursa olsun, Emlak Vergisi Kanununun 15/1-d maddesinde düzenlenen geçici muafiyetten yararlanacaktır.

1319 sayılı Kanunun 15’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ilgililerin arazi vergisine ilişkin geçici muafiyetten yararlanabilmesi için, arazinin OSB alanında yer aldığının ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin OSB’ye tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından geçerli olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer

Arazi vergisinden geçici muafiyet, sanayici lehine tapudaki tescilin yapıldığı tarihte sona erer. Tapu kayıtları değişip araziler el değiştirdiğinde, yeni malik arazi vergisinden sorumlu olacaktır.

Özetle;

  • OSB seçilen alanda kalan tüm araziler ve arsalar, arazi vergisinden muaftır. Kimin mülkiyetinde bulunduğunun bir önemi bulunmamaktadır.
  • Muafiyet, arazinin OSB onaylı sınırları içerisinde yer aldığına ilişkin bildirimin vergi dairesine yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren başlar.
  • Muafiyet, arsaların, sanayici lehine tapudaki tescilinin yapılacağı tarihe kadar geçerlidir.

 

Kaynak: SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.